sobota, 21 maja 2011

Zarządzenie Rektora nr 22/2011Zarządzenie nr 22/2011
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
z dnia 20 maja 2011 rokuw sprawie: utworzenia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii niestacjonarnych studiów doktoranckich
Na podstawie art. 195 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365), po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, z dnia 9 maja 2011 r., zarządzam co następuje:
1. Z dniem 1 października 2011 na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii tworzy się niestacjonarne studia doktoranckie, które trwać będą 6 semestrów.
2. Na kierownika studiów doktoranckich powołuję adiunkta II stopnia Małgorzatę Gardę prof. ASP w Warszawie.
3. Ustalam wysokość opłat za studia doktoranckie, o których mowa w pkt. 1 na kwotę:
- opłata roczna 9.500,00 zł.
- jednorazowe wpisowe 1.000,00 zł.
4. Zasady rekrutacji w każdym roku ustalone będą przez Senat. Pierwsza rekrutacja odbędzie się na rok akademickim 2011/2012.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
Rektor
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie


prof. Ksawery Piwocki