sobota, 21 maja 2011

Nowe zarządzenia Rektora 6/2011Uchwała nr 6/2011
Senatu Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
z dnia 17 maja 2011r.Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, działając na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz § 16 ust. 2 i 15 Statutu ASP w Warszawie, uwzględniając wniosek Rektora z dnia 9 maja 2011r podjął następującą decyzję:
1. Z dniem 1 października 2011 r., tworzy się w ASP nowy wydział pod nazwą „Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną”, który prowadzić będzie studia pierwszego stopnia na kierunku Historia Sztuki ze specjalizacją Kultura Miejsca oraz przejmie dotychczasowe zadania dydaktyczne Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki oraz Studium Pedagogicznego wraz ze Studiami Podyplomowymi.
2. Z dniem 1 października 2011 przekształca się Międzywydziałową Katedrę Historii i Teorii Sztuki oraz Studium Pedagogiczne w jednostki organizacyjne utworzonego Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną.
3. Pierwsza rekrutacja studentów na studia na kierunku Historia Sztuki odbędzie się na rok akademicki 2012/2013.
Do tego czasu jednostki organizacyjne nowego Wydziału, określone w pkt 2 prowadzić będą działalność edukacyjną w dotychczasowym zakresie na rzecz innych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz prowadzić prace organizacyjne zmierzające do uruchomienia studiów na kierunku, o którym mowa w pkt. 1.
4. Zobowiązuje się Rektora do:
1) podjęcia decyzji organizacyjnych i kadrowych mających na celu zapewnienie nowo utworzonemu Wydziałowi wymaganych prawem warunków pozwalających na prowadzenie studiów na kierunku, o którym mowa w pkt 1.
2) Zorganizowania wyborów do organów nowego Wydziału oraz wyborów uzupełniających do Senatu.
Przewodniczący Senatu ASP


Rektor prof. Ksawery Piwocki