poniedziałek, 26 września 2011

„Robo Wash Center (RBC) myjnie jak w Las Vegas”


Regulamin Konkursu
„Robo Wash Center (RBC) myjnie jak w Las Vegas”

 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu Robo Wash Center jest firma Marvipol S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 3A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS:0000250733, kapitał zakładowy:7 384 680,000, kapitał
wpłacony w całości, NIP: 526-12-11-046, zwana dalej ,,Organizatorem’’.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 26 września 2011 r. i trwać będzie do dnia 14
października 2011r.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17 października 2011 r.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu moŜe być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej
„Uczestnik”).
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
dostarczenie drogą pocztową na CD/pen drive do siedziby spółki ul. Stawki 3A, Warszawa na
nazwisko Mariusz Poławski z dopiskiem „Praca konkursowa RBC- myjnie jak w Las
Vegas”.
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację
wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezaleŜnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestnika, do
których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a
takŜe nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeŜonych w Urzędzie
Patentowym.
3.2. Uczestnik zgłasza prace do Konkursu zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.
3.3 Tematem konkursu jest wymyślenie nowego znaku/loga oraz wizualizacja myjni
samoobsługowej dla Robo Wash Center z myślą przewodnia: ekskluzywne, oświetlone jak
Las Vegas poprzez:
a. wymyślenie poprzez połączenie nazwy Robo Wash Center lub jej części z szybkością ,
jakością, ekskluzywnością, nowoczesnością, indywidualnością, dostępność – dla wszystkich
24 h i wykonanie wizualizacji logo.
2
b. Wykonanie wizualizacji nowego logo na totemie/pylonie reklamowym widocznym i
rozpoznawalnym z dalekiej odległości, wykonanie rzutów
c. wykonanie wizualizacji myjni samoobsługowej 6 stanowiskowej z uwzględnieniem
kolorów i wymyślonych logotypów, wraz z przepierzeniami stanowisk , opisami stanowisk,
wykonanie rzutów elewacji frontowej i bocznych, oraz dachu
d. nawiązanie kolorystyczne do aktualnych kolorów Robo Wash Center oraz dodanie jednego
/dwóch kolorów wg uznania . Dopuszcza się zmianę kolorów wiodących
e. myjnie oświetlone jak Las Vegas
f. konstrukcja stalowa – moŜe być lakierowana
g. przepierzenia miedzy stanowiskami ( szkło/ baner,/poliwęglan ) z wizualizacjami,
h. dach przepuszczający światło – stal, poliwęglan
3.3. KaŜdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 pracę.
3.4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, Ŝe
przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tej pracy i Ŝe ponosi
on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
3.5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody
na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych naleŜących do
Organizatora.
3.9. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie
Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym
Uczestnika, pracy, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeŜonymi w Urzędzie Patentowym
d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
3.10. Usunięte przez Moderatorów prace wliczają się do limitu 1 pracy, jakie kaŜdy Uczestnik
ma prawo wystawić w Konkursie.
3.11. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone prace wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
3.12. W przypadku raŜącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie
3.9 Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
4.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
4.2. Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyzna nagrody za:
a) I miejsce w konkursie
b) II miejsce w konkursie
c) III miejsce w konkursie
4.3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
4.4. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
I miejsce – 5000 PLN
II miejsce – 3000 PLN
3
III miejsce – 2000 PLN
4.5. Nagrody w Konkursie nie moŜna zamienić na inną nagrodę.
4.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej
www.asp.waw.pl do dnia 20 października 2011r.
5.2 Konkurs jest waŜny tylko przy zgłoszeniu minimum 20 prac konkursowych.
5.3. NiezaleŜnie od powyŜszego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia
Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (email)
i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania
wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
5.4. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do kaŜdego ze Zwycięzców.
5.5. W przypadku braku moŜliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia
wymogów podanych w ust.3.9, nagroda przepada.
5.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku
wygranej.
5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność ani utrudnienia odbioru
nagrody z przyczyn leŜących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
5.8. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia okaŜą się nieskuteczne.
5.9.Organizator konkursu zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości
wygranej w konkursie przed udostępnieniem nagrody (art.41 ust 7 ustawy PDOF) i
przekazania go na rachunek ZUS właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie
do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać
deklarację PIT-8AR w terminie do 31 stycznia 2012.
5.10. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyraŜają zgodę na przeprowadzenie
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyraŜają zgodę
na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o
otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach
wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby
związane z podaniem wyników Konkursu.
5.11. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyraŜają zgodę na przetwarzanie swoich
danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, Ŝe przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do pracy.
6.2. Uczestnik upowaŜnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć
niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich
pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a. przekazanie praw projektu na własność Organizatorowi;
b. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a takŜe utrwalenie w
części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i
zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezaleŜne od
standardu, systemu lub formatu,
c. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
4
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
d. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
product placement, public relations, promocji sprzedaŜy Organizatora;
6.3. Uczestnik wyraŜa zgodę na oznaczenie autorstwa projektu rozpowszechnianego zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
6.4. Uczestnik wyraŜa zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych:
imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraŜa równieŜ
zgodę na korzystanie z projektu, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie
anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora,
6.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z projektu
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie projektu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania projektów.
6.6. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików
projektów, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.
6.8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z
tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z
korzystaniem z projektów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z
roszczeniami takich osób.
6.9. Upowaznienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i
terytorialnie.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
7.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.3. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w
celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Strona www:
http://www.myjnia.com.pl/

wtorek, 13 września 2011

WYSTAWA RYSZARDA SEKUŁY

RYSZARD SEKUŁA | CZARNE JEST CZARNE

Lokalizacj : GALERIA DAP
MAZOWIECKA 11A
Okręg Warszawski Zpap

WERNISAŻ: 16.09.2011 | 18:00
WYSTAWA: 12-26.09.2011Ryszarda Sekułę fascynuje ludzka postać, choć może bardziej na miejscu byłoby stwierdzenie, że fascynacja ta koncentruje się na człowieku. Wyrażenie „ludzka postać” konotuje bowiem możliwość jakiejś instrumentalizacji, wizualnego zdefiniowania, ogarnięcia tożsamości malowanego podmiotu, podczas gdy z pojęciem „człowieka” nierozerwalnie związana jest tajemnica i, powiedziałbym, swoista epistemologiczna niemożność. Portrety Sekuły są raczej malarskimi popiersiami, w których sylwetki ograniczają się jedynie do „paszportowo” skadrowanej górnej części korpusu i głowy. To fotograficzne ujęcie wykorzystywane na co dzień w dokumentach tożsamości, zostaje przez artystę przekornie użyte do wprowadzenia tożsamościowej niepewności. W anonimowych co do zasady portretach Sekuła niekiedy sygnalizuje jakieś indywidualizujące cechy prowokujące do identyfikacji jednostki, ale jednak nigdy na nią do końca nie zezwala, pozostawiając nas w poczuciu niepewności własnego „ja”.

Jakub Dąbrowski, katalog „WARSZAWA/PRAGA”, kwiecień 2010

poniedziałek, 12 września 2011

ASP POCZĄTEK ROKU 2011/2012


ASP POCZĄTEK ROKU - RAUS! 

Termin :

7 października o 21:00 - 8 października o 00:00

Lokalizacja : 1500m2 ul. Solec 18

Organizatorzy Imprezy:
Mateusz Machalski, Łukasz Radziszewski,
Klub 1500m2 

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

Szanowni Państwo!
Szanowna młodzieży Akademicka!

Uprzejmie przypominamy, że Inauguracja roku akademickiego 2011/2012
w naszej Uczelni
odbędzie się
7 października (piątek) o godz. 12.00 w Auli ASP.

 Serdecznie zapraszamy!

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie proszę o przesłanie informacji z Wydziałów, KTO w minionym roku uzyskał stopień doktora lub zrobił habilitację.
 Proszę o zaproszenie tych osób na Inaugurację (7.X.br) i wcześniejszy ich kontakt z Biurem Rektora w sprawie uroczystej promocji podczas Inauguracji.

piątek, 9 września 2011

Kadencja Samorządu Studentów ASP na lata 2010/2011

Kontakt: samorzad.asp.waw@gmail.com

Przewodniczący:
Sławomir Mściwoj Gębczyński : slawekgebczynski@wp.pl

Zastępczyni Przewodniczącego:
Małgorzata Piróg : gosiapirog@gmail.com

Zastępczyni Przewodniczącego:
Anna Nejman : anianejman@gmail.com


Rady Wydziałowe:

* Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Wzornictwa:
- Małgorzata Piróg : gosiapirog@gmail.com

* Wydział Grafiki:
- Anna Nejman : anianejman@gmail.com

* Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
- Jurand Szczerkowski : jurand.szczerkowski@gmail.com

* Wydział Malarstwa:
- Elżbieta Król (przewodnicząca NZS) : elzbieta.krol@me.com
- Sławomir Mściwoj Gębczyński : slawekgebczynski@wp.pl
- Ewa Sokołowska : ewa.sokolow@vp.pl

* Wydział Rzeźby:
- Małgosia Lisiecka : pannamalgorzata@gazeta.pl

* Wydział Sztuki Mediów i Scenografii:
- Matylda Durka : matylda-durka@wp.pl

Przedstawiciele Samorządu:

* Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Wzornictwa:
- Małgorzata Piróg : gosiapirog@gmail.com
- Katarzyna Ryba : rybakatarzyna@wp.pl
- Jan Wróblewski : janwroblewski@hotmail.com
- Karolina Deres : karolina.deres@gmail.com
- Radosław Rolf : rradosny@o2.pl

* Wydział Grafiki:
- Anna Nejman : anianejman@gmail.com
- Katarzyna Borys : katarzyna_borys@o2.pl
- Nina Rozpotyńska : nina.rozpotynska@gmail.com
- Sylwia Sokołowaksa : ssylwa@wp.pl
- Krzysztof Ćwiertniewski : cwiru_84@o2.pl
- Norbert Delman : n.o.d@wp.pl
- Marek Gawrylczyk : gawrylczyk@gmail.com
- Łukasz Radziszewski : radziszewski89@gmail.com

* Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
- Jurand Szczerkowski : jurand.szczerkowski@gmail.com
- Ania Selerowicz : safanija@gmail.com
- Ania Gołębiewska : annagole@gmail.com
- Maciek Wojciechowski : szakal_stwory@poczta.fm

* Wydział Malarstwa:
- Sławomir Mściwoj Gębczyński : slawekgebczynski@wp.pl
- Elżbieta Król (przewodnicząca NZS) : elzbieta.krol@me.com
- Joanna Pahura : jpahura@gmail.com
- Ewa Sokołowska : ewa.sokolow@vp.pl

* Wydział Rzeźby:
- Małgosia Lisiecka : pannamalgorzata@gazeta.pl
- Marika Nowak : marikanowak@interia.pl

* Wydział Sztuki Mediów i Scenografii:
- Matylda Durka : matylda-durka@wp.pl
- Iga Kowalczuk : igakowalczuk@wp.pl
- Paweł Liro : mydlopowidlo@aol.com
- Małgorzata Dąbrowska : gjdabrowska@gmail.com
- Dorota Budacz : dorota.budacz@asp.waw.pl

* Wzornictwo:
- Rafał Kutnik : rafal.kutnik@onet.eu
- Witold Kuba Różycki : w.j.rozycki@gmail.com
- Karolina Kamoda : kokamoda@gmail.com

* Targowisko Sztuki:
- Martyna Ścibior : martyna-scibior@tlen.pl

czwartek, 8 września 2011

Konkurs na opracowanie koncepcji pomnika.


Gmina Przecław (woj.podkarpackie / powiat mielecki) serdecznie zaprasza do uczestnictwa w ogłoszonym konkursie na opracowanie koncepcji pomnika "Podkowa szczęścia". Z wybranej koncepcji powstanie pomnik, który zostanie zlokalizowany na płycie rynku w Przecławiu. Ogłoszenie i dokumentacja znajdują się na stronie www.przeclaw.org w zakładce konkursy.
Poniżej link do strony:
http://www.przeclaw.org/konkurs-pomnik.html

Jeden scenariusz, wiele wizji. Jaka będzie Twoja?


Wyzwanie dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoich sił w roli reżysera, operatora bądź aktora a niekoniecznie piszą scenariusze.

Miejski Ośrodek Sztuk w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie na “Film według jednego scenariuszaâ€�.

Pobierz scenariusz i zrealizuj około 20 minutowy film na jego podstawie.

Niech zwycięży najlepszy!!!
Łączna pula nagród: 11.500 zł.

Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.

Organizator i sponsor główny Konkursu: Miejski Ośrodek Sztuki

Sponsor Nagrody Publiczności oraz fundator nagród rzeczowych: Multimedia Polska S.A.Regulamin, karta zgłoszenia oraz scenariusz na stronie: www.mosart.pl.

UWAGA, KONKURS!


Zaprojektuj nowe logo i hasło dla miasta przemysłów kreatywnych!


Urząd Miasta Łodzi ogłosił konkurs na nowe logo i hasło promocyjne Łodzi. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych oraz firm, które posiadają doświadczenie w kreowaniu wizerunku oraz opracowywaniu Systemów Identyfikacji Wizualnej. Projekt powinien wpisywać się w hasło przewodnie konkursu, którym jest Łódź – centrum przemysłów kreatywnych oraz w nową strategię Marki Łódź.


Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

logo
hasło
logo i hasło


Projekty można zgłaszać do 23 września 2011r. do godz. 15.30 w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 87). Nagrodą główną w konkursie jest zaproszenie kandydata do opracowania pełnego Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Łodzi i księgi znaku w ramach zamówienia o wartości 50 000 zł brutto.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na www.lodz.pl .

Szczegółowe informacje pod nr tel. 42 638 40 86.

Nabór projektów do Design Corner. Data zakończenia: 20.09.2011


Oficjalnie rozpoczynamy nabór projektantów / młodych biur projektowych do Design Corner! Po raz pierwszy będą mieli szansę zaprezentowania się w przestrzeni Międzynarodowych Targów Łódzkich.

Podczas Międzynarodowych Targów Łódzkich Interflat Design 2011, które odbędą się w dniach 30.09. - 02.10.2011 r, po raz pierwszy zaaranżowana zostanie przestrzeń poświęcona młodym, utalentowanym projektantom - Design Corner.
Zależy nam na wysokim poziomie prezentowanych prac,dlatego uczestników wyłonimy w ramach konkursu nadsyłanych portfolio.
Pamiętajcie - przesyłane portfolio powinno zawiera,c prace,które projektant chce zaprezentować na wystawie.
Więcej o nas na Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Design-Corner/232825066735408

WIZJA WYPOCZYNKU 2011 konkurs na najlepszy projekt aranżacji wnętrza salonu Data zakończenia: 04.11.2011


Ruszyła kolejna edycja konkursu aranżacji wnętrz “Wizja Wypoczynku”.

Celem tegorocznego konkursu będzie wyłonienie najlepszej aranżacji wnętrza salonu. Swoje prace, projekty i wizje będą mogli przedstawić architekci, projektanci, a także studenci.
Zgodnie z hasłem konkursu – “Polskie i włoskie w jednym stały domu” – w tym roku tematem przewodnim będzie połączenie w spójnej wizji projektowej mebli wypoczynkowych produkowanych przez firmę Kler SA z elementami oferty wnętrzarskiej jej renomowanych włoskich partnerów handlowych.
W nadesłanych pracach oceniać będziemy estetykę, funkcjonalność, atrakcyjność aranżacji wnętrza salonu oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań.
Tegoroczna edycja osadzona jest we wnętrzach z oferty rynkowej GANT Development. W Warszawie jest to KASKADA na Woli.

Jury konkursu:
Piotr Kler – inicjator i organizator konkursu
arch. Ewa Kuryłowicz – przedstawicielka Stowarzyszenia Architektów Polskich
arch. Romuald Loegler – przedstawiciel patrona medialnego “Architektura & Biznes”
arch. Witold Szymanik – przedstawiciel fundatora nagród WSC Graphisoft Polska
Magda Kiełkiewicz – przedstawicielka agencji reklamowej Rozgłośnia.

Jury przyzna następujące nagrody:
I nagroda – 5 000 zł oraz oprogramowanie ArchiCAD SE2011 i rower Strida (www.strida.pl)
II nagroda – 3 000 zł oraz oprogramowanie Atlantis Render 3
III nagroda – 2 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Studio 3
Przyznanych zostanie również 5 wyróżnień po 1000 zł wraz z odtwarzaczem iPod Nano.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej Gali 2 grudnia 2011 r. w pawilonie wystawowym SARP w Warszawie przy ul. Foksal 2. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie wystawa prac konkursowych.

Euro - Eko konkurs na plakat Data zakończenia: 25.11.2011


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza konkurs dla uczniów szkół średnich i studentów na najciekawszy plakat na temat środowiska i zmian jakie w nim następują dzięki wykorzystaniu środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dobry adres: dla studentów i absolwentów


http://www.ucp.asp.waw.pl/

OPŁATY


Cennik opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011:

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

Organizacja roku 2011/2012 i kalendarz rekrutacji: