poniedziałek, 26 września 2011

„Robo Wash Center (RBC) myjnie jak w Las Vegas”


Regulamin Konkursu
„Robo Wash Center (RBC) myjnie jak w Las Vegas”

 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu Robo Wash Center jest firma Marvipol S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 3A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS:0000250733, kapitał zakładowy:7 384 680,000, kapitał
wpłacony w całości, NIP: 526-12-11-046, zwana dalej ,,Organizatorem’’.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 26 września 2011 r. i trwać będzie do dnia 14
października 2011r.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17 października 2011 r.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu moŜe być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej
„Uczestnik”).
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
dostarczenie drogą pocztową na CD/pen drive do siedziby spółki ul. Stawki 3A, Warszawa na
nazwisko Mariusz Poławski z dopiskiem „Praca konkursowa RBC- myjnie jak w Las
Vegas”.
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację
wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
przyczyn od niego niezaleŜnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestnika, do
których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a
takŜe nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeŜonych w Urzędzie
Patentowym.
3.2. Uczestnik zgłasza prace do Konkursu zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.
3.3 Tematem konkursu jest wymyślenie nowego znaku/loga oraz wizualizacja myjni
samoobsługowej dla Robo Wash Center z myślą przewodnia: ekskluzywne, oświetlone jak
Las Vegas poprzez:
a. wymyślenie poprzez połączenie nazwy Robo Wash Center lub jej części z szybkością ,
jakością, ekskluzywnością, nowoczesnością, indywidualnością, dostępność – dla wszystkich
24 h i wykonanie wizualizacji logo.
2
b. Wykonanie wizualizacji nowego logo na totemie/pylonie reklamowym widocznym i
rozpoznawalnym z dalekiej odległości, wykonanie rzutów
c. wykonanie wizualizacji myjni samoobsługowej 6 stanowiskowej z uwzględnieniem
kolorów i wymyślonych logotypów, wraz z przepierzeniami stanowisk , opisami stanowisk,
wykonanie rzutów elewacji frontowej i bocznych, oraz dachu
d. nawiązanie kolorystyczne do aktualnych kolorów Robo Wash Center oraz dodanie jednego
/dwóch kolorów wg uznania . Dopuszcza się zmianę kolorów wiodących
e. myjnie oświetlone jak Las Vegas
f. konstrukcja stalowa – moŜe być lakierowana
g. przepierzenia miedzy stanowiskami ( szkło/ baner,/poliwęglan ) z wizualizacjami,
h. dach przepuszczający światło – stal, poliwęglan
3.3. KaŜdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 pracę.
3.4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, Ŝe
przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tej pracy i Ŝe ponosi
on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
3.5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody
na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych naleŜących do
Organizatora.
3.9. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie
Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym
Uczestnika, pracy, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeŜonymi w Urzędzie Patentowym
d) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
3.10. Usunięte przez Moderatorów prace wliczają się do limitu 1 pracy, jakie kaŜdy Uczestnik
ma prawo wystawić w Konkursie.
3.11. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone prace wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
3.12. W przypadku raŜącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie
3.9 Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
4.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
4.2. Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyzna nagrody za:
a) I miejsce w konkursie
b) II miejsce w konkursie
c) III miejsce w konkursie
4.3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
4.4. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
I miejsce – 5000 PLN
II miejsce – 3000 PLN
3
III miejsce – 2000 PLN
4.5. Nagrody w Konkursie nie moŜna zamienić na inną nagrodę.
4.6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej
www.asp.waw.pl do dnia 20 października 2011r.
5.2 Konkurs jest waŜny tylko przy zgłoszeniu minimum 20 prac konkursowych.
5.3. NiezaleŜnie od powyŜszego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia
Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (email)
i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania
wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
5.4. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do kaŜdego ze Zwycięzców.
5.5. W przypadku braku moŜliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia
wymogów podanych w ust.3.9, nagroda przepada.
5.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku
wygranej.
5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność ani utrudnienia odbioru
nagrody z przyczyn leŜących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
5.8. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia okaŜą się nieskuteczne.
5.9.Organizator konkursu zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości
wygranej w konkursie przed udostępnieniem nagrody (art.41 ust 7 ustawy PDOF) i
przekazania go na rachunek ZUS właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie
do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać
deklarację PIT-8AR w terminie do 31 stycznia 2012.
5.10. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyraŜają zgodę na przeprowadzenie
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyraŜają zgodę
na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o
otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach
wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby
związane z podaniem wyników Konkursu.
5.11. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyraŜają zgodę na przetwarzanie swoich
danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.
6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, Ŝe przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do pracy.
6.2. Uczestnik upowaŜnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć
niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich
pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a. przekazanie praw projektu na własność Organizatorowi;
b. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a takŜe utrwalenie w
części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i
zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezaleŜne od
standardu, systemu lub formatu,
c. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
4
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
d. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
product placement, public relations, promocji sprzedaŜy Organizatora;
6.3. Uczestnik wyraŜa zgodę na oznaczenie autorstwa projektu rozpowszechnianego zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
6.4. Uczestnik wyraŜa zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych:
imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraŜa równieŜ
zgodę na korzystanie z projektu, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie
anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora,
6.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z projektu
zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie projektu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania projektów.
6.6. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików
projektów, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.
6.8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z
tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z
korzystaniem z projektów, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z
roszczeniami takich osób.
6.9. Upowaznienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i
terytorialnie.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
7.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.3. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w
celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Strona www:
http://www.myjnia.com.pl/