sobota, 21 maja 2011

Zarządzenie Rektora nr 21/2011


Zarządzenie nr 21/2011
Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2010 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie


Na podstawie § 57 ust. 1 Statutu ASP w Warszawie, zarządzam co następuje:
§ 1
W Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 64/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. wprowadza się następującą zmianę: § 3 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
„1. Majątek trwały ASP stanowią:

● środki trwałe ( nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, inne przedmioty),
● pozostałe środki trwałe (wyposażenie),
● wartości niematerialne i prawne.

2. Środki trwałe – to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdatne do użytku. Za środki trwałe uważa się składniki majątku i przeznaczone na potrzeby jednostki z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych o koszcie nabycia powyżej 3.500,00 zł. oraz te o wartości poniżej 3.500,00 zł., które nie zostały zaliczone do wyposażenia.

3. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Klasyfikacja Środków Trwałych

0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
9 INWENTARZ ŻYWY

4. Wartość środka trwałego podlega korekcie w wyniku aktualizacji wyceny, częściowej likwidacji środka trwałego, modernizacji. Przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania środki trwałe wycenia się według wartości księgowej lub w cenie sprzedaży w zależności od tego, która z nich jest niższa.

5. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego odbywa się w trybie zapisu miesięcznego. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu, w równych ratach. Rozpoczęcie amortyzacji ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania, a jej zakończenie do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

6. Wyceny składników majątkowych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z tym, że środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wycenia się według wartości rynkowej. W przypadku ujawnienia środka trwałego w czasie inwentaryzacji – wartość początkową ustala się na podstawie posiadanych dokumentów, komisyjnego szacunku lub wartości rynkowej.

7. Pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) – przedmioty rzeczowe ( składniki majątkowe ) o okresie użytkowania powyżej 1 roku, podlegające ewidencji ilościowo – wartościowej o koszcie nabycia powyżej kwoty 1.500 zł. Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości są księgowane bezpośrednio w koszty.
Bez względu na wartość ewidencjonuje się:
• grunty, budowle i budynki;
• sprzęt i urządzenia komputerowe – laptopy, notebooki, komputery, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, kamery internetowe, plotery;
• wyposażenie techniczne – kserokopiarki, niszczarki, bindownice, telefaksy;
• urządzenia i sprzęt telewizyjny, radiotechniczny, elektroakustyczny, elektrowizyjny i foto – optyczny – telewizory, odtwarzacze, nagrywarki, dyktafony, wieże, rzutniki, projektory, aparaty fotograficzne, kamery;
• urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia – odkurzacze, pralki, zmywarki, kosiarki, kuchenki mikrofalowe i inne, lodówki, chłodziarki, zamrażarki, pompy wodne;
• sprzęt i narzędzia elektrotechniczne i wyposażenie warsztatów – wiertarki, pilarki, szlifierki, opalarki, piły;
• meble biurowe i pozostałe;
• urządzenia i sprzęt alarmowy i sygnalizacyjny;
• sprzęt przeciwpożarowy;
• księgozbiory;
• dzieła sztuki.

8. Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez ASP prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby ASP umarza się w wysokości 30% w stosunku rocznym.
Wartości niematerialne i prawne stanowią głównie nabyte programy komputerowe oraz licencje.
9. Środki trwałe w budowie zalicza się do aktywów trwałych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia ( wytworzenie , nabycie , adaptacja) już istniejącego środka trwałego. Środki trwałe w budowie obejmują również kupno gotowych środków trwałych wraz z robotami budowlano-montażowymi.
Działania ASP, których celem jest stworzenie nowych lub uzupełnienie bądź ulepszenie istniejących środków trwałych, określa się mianem działalności inwestycyjnej. Przedmiotem inwestycji może być obiekt inwestycyjny, który po zakończeniu będzie stanowił odrębny środek trwały (tzw. obiekt inwentarzowy środków trwałych - np. maszyna) lub zespół obiektów, stanowiących ze względów technicznych lub użytkowych, wspólną całość gospodarczą.
10.Aparatura naukowo-badawcza nabyta lub wytworzona w celu wykonania projektu badawczego, grantu, działalności statutowej, badań własnych oraz umownej pracy naukowo - badawczej w okresie użytkowania dłuższym niż rok, po zakończeniu realizacji tematu badawczego i przekazaniu na stan ASP do celów statutowych podlega kryterium ustalonym dla środków trwałych.”
§ 2
Jednolity tekst Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie po zmianie, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

Rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

prof. Ksawery Piwocki