czwartek, 29 marca 2012

Ogłoszenie

Na podstawie § 53 ust. 1 Statutu ASP w Warszawie i art. 130 KP  zarządzam:
§ 1
Dzień  30  kwietnia  2012 r.  ( poniedziałek ),  dzień 02 maja 2012 r. ( środa ) oraz dzień 04 maja 2012 r. ( piątek )  dniami wolnymi od pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
§ 2
Pracownicy Uczelni w wyżej wymienionych dniach są zwolnieni z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 3
W dniach wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach strażników ochrony mienia pracują zgodnie z ustalonym grafikiem. W przypadkach przekroczenia ustalonego miesięcznego limitu czasu pracy, w związku z pracą w dniach wolnych, mają prawo do odbioru godzin, w terminie uzgodnionym z kierownikiem obiektu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                          Rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie