poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Poprawki Działu Nauczania do Regulaminu Studiów ASP.

Poprawki Komisji przeanalizowane przez Was na
spotkaniu dnia 31 marca godz. 13.
Dodatkowo załączam propozycję liczenia średniej ocen
(autorstwa Jana Wróblewskiego AW).


Poprawki Regulaminu Studiów ASP
uchwalone przez Komisję Statutowo Regulaminową w dniu 17 marca 2011
po analizie przedstawicieli Samorządów z dnia 31 marca 2011
§ 12
1. W przypadkach losowych dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnej organizacji studiów. Dotyczy to studentów znajdujących się w sytuacji uznanej przez dziekana (prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych) za uzasadniającą podjęcie takiego trybu studiów, z wyłączeniem studentów I roku (studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich). Wyłączenie to nie dotyczy szczególnych, uzasadnionych przypadków losowych.
2. Dziekan (prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych) może wyrazić zgodą na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w szczególności w stosunku do studentów, którzy:
a. studiują na dwóch lub więcej kierunkach studiów,
b. studiują wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach,
c. uczestniczą w pracach badawczych,
d. odbywają część studiów w uczelniach krajowych lub zagranicznych,
e. wychowują dzieci,
f. są niepełnosprawni.
3. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planów studiów.
4. Dziekan (prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych) ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.

§ 14
Student osiągający wybitne wyniki w nauce może studiować według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału na podstawie propozycji planu i programu studiów zgłoszonej przez niego na piśmie i zaakceptowanej przez jego opiekuna naukowego, dziekana i radę wydziału. Dotyczy studentów powyżej II roku studiów.

1. W ramach indywidualnego toku studiów Uczelnia zapewnia szczególną opiekę dydaktyczną i naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia.
2. Szczegółowe zasady studiowania wg indywidualnego programu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada wydziału, która powołuje również opiekuna dydaktycznego.
3. Opiekun do końca roku akademickiego przedstawia na wniosek dziekana informację o postępach w studiowaniu powierzonego jego opiece studenta. Jeżeli student nie osiąga zadowalających wyników w studiowaniu, dziekan występuje do rady wydziału o cofnięcie zezwolenia na indywidualny tok studiów z przekazaniem informacji do Rektora ASP w Warszawie.
4. Indywidualny tok studiów polega na ustaleniu indywidualnych treści programowych w ramach obowiązujących terminów semestralnych.
5. Zasady i tryb indywidualnego toku studiów ustala się na okres nie dłuższy niż rok akademicki.
6. W ramach obowiązującej na wydziałach organizacji studiów student ma prawo wyboru pracowni kierunkowych.
7. Student ma prawo do zmiany wybranej pracowni na inną po uzgodnieniu zmiany z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i uzyskaniu zgody dziekana.
§ 20
Komisja nie dołączyła komentarza Działu Nauczania na temat trybu doręczania poczty studentom, stojąc na stanowisku, że takie regulacje nie mają bezpośredniego związku ze studiowaniem i powinny być opisane innym niezależnym rozporządzeniem administracyjnym.

§ 21 (nowy, dalsze paragrafy zmieniają numerację)
Po zakończonej sesji egzaminacyjnej student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie indeksu i karty ocen, w terminie przewidzianym harmonogramem studiów, pod rygorem niewpisania na następny semestr.

Dawniej § 23 obecnie § 24

1. Student może ubiegać się o przeniesienie z równorzędnej, wyższej szkoły artystycznej w dyscyplinie sztuk plastycznych (w tym także zagranicznej) jeżeli wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w tej szkole.
2. Za zgodą Rektora o przeniesienie na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się studenci uczelni innych niż artystyczne na warunkach każdorazowo indywidualnie określonych przez radę wydziału.
3. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z innej uczelni podejmuje dziekan na wniosek po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału lub powołanej przez radę wydziału komisji do spraw przeniesień.
4. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez przeniesionego lub wznawiającego studia studenta zaległości wynikających z różnic w programach studiów.

Dawniej § 25 obecnie § 26

1. Za porozumieniem zainteresowanych dziekanów student może ubiegać się o:
1). zmianę kierunku studiów,
2). zmianę trybu odbywania studiów na danym kierunku.
3). odbywanie studiów równoległych na innym wydziale ASP.
4). odbywanie studiów równoległych na innej specjalności

2. Student zainteresowany studiami równoległymi, zmianą kierunku studiów, zmianą trybu odbywania studiów musi przygotować portfolio wg wymagań danego kierunku.

3. Przy zmianie kierunku studiów, trybu odbywania studiów lub w przypadku ubiegania się o studia równoległe dziekan może uzależnić podjęcie takich studiów od zdania określonych egzaminów, lub wykonania dodatkowych prac wynikających z różnic programowych.

4. Oceny portfolio, ewentualnych egzaminów i dodatkowych prac dokonuje powołana przez dziekana Komisja ds. przeniesień. Komisja podejmuje decyzję w sprawie możliwości równoległego studiowania, określając organizację i plan studiów.


Dawniej § 32 obecnie § 33

8. Zaliczenie semestru i roku akademickiego dziekan lub prodziekan potwierdza odpowiednim wpisem do indeksu.


Dawniej § 35 obecnie § 36

1. Przy przeglądach, egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:
- celujący 5 + do średniej 5,35
- bardzo dobry 5 do średniej 5,0
- bardzo dobry minus 5 - do średniej 4,65
- dobry plus 4 + do średniej 4,35
- dobry 4 do średniej 4,0
- dobry minus 4 - do średniej 3,65
- dostateczny plus 3 + do średniej 3,35
- dostateczny 3 do średniej 3,0
- dostateczny minus 3 - do średniej 2,65
- niedostateczny 2 do średniej 2,0
- nieklasyfikowany 0 do średniej 0,0
- zaliczenie nie liczone do średniej
- nie zaliczenie nie liczone do średniej
lub przyjęty przez radę wydziału odpowiadający tej skali system punktowy.
Za zgodą rady wydziału, przedmioty nie kończące się egzaminem mogą być zaliczane bez wpisywania ocen.
2. Najniższą oceną zaliczającą jest dostateczny minus.
3. Ocena z każdego przedmiotu oraz z zaliczenia przedmiotu nie kończącego się egzaminem wpisywana jest do indeksu.
4. Wykaz przedmiotów, z których oceny stanowią podstawę wyliczania średniej ocen oraz zasady jej wyliczania ustalane są przez Radę Wydziału.

Komisja stoi na stanowisku, że zapis ust.4 wyjaśnia zasady liczenia średniej i tylko od współpracy Samorządu Studenckiego z władzami wydziałów zależy wybór algorytmu. Punkty ECTS wynikają z aktów prawnych wyższego rzędu i szczegółowe zapisy na ich temat mogą tylko niepotrzebnie skomplikować Regulamin.

Dawniej § 37 obecnie § 38 pozostaje bez zmian - Komisja SR uważa, że zarówno I jak II semestr powinny kończyć się przeglądem

Dawniej § 39 obecnie § 40

3. Dziekan skreśla z listy studentów w przypadku:
1) Pisemnej rezygnacji ze studiów lub
2) Niedokonania wpisu na kolejny rok (semestr),
3) Niepodjęcia studiów
4) Wydalenie ze studiów w trybie określonym w § 19 ust.2,
5) Gdy nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach uniemożliwiają zaliczenie mu roku (semestru) studiów,
6) Nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.Dawniej § 41 obecnie § 42

1. Student może otrzymać urlop:
- dziekański w przypadku ważnych okoliczności życiowych
- naukowy przeznaczony na odbycie innych studiów, krajowych lub zagranicznych
- zdrowotny w przypadku długotrwałej choroby.
2. Dziekan może udzielić studentowi urlopu na pisemny wniosek studenta, przy czym urlop dziekański nie może być udzielony studentowi I roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyjątkiem urlopu okolicznościowego lub zdrowotnego.
3. Studentowi może być udzielony urlop:
1). krótkoterminowy
2). semestralny
3). roczny
4. Wniosek o urlop zdrowotny powinien być poparty odpowiednim świadectwem lekarskim zweryfikowanym przez wskazaną przez Uczelnię placówkę służby zdrowia.
5. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
6. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie. W uzasadnionych przypadkach określonych w "Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie” w porozumieniu z wydziałowymi organami samorządu studenckiego, dziekan może wyrazić zgodę na korzystanie z pomocy materialnej.
7. W uzasadnionych przypadkach w trakcie urlopu student może za zgodą prowadzącego zajęcia brać w nich udział, zaliczać je i przystępować do egzaminów.
8. Dziekan nie może udzielać urlopu wstecz (z wyłączeniem urlopu zdrowotnego i szczególnych wypadków losowych), na semestr lub rok, który już trwa.
9. Okres urlopu nie jest traktowany jako przekroczenie terminów określonych w planach studiów.

Dawniej § 44 obecnie § 45

1. Zakres licencjackiej pracy dyplomowej obejmuje wykonanie:
1) podstawowej pracy artystycznej lub projektowej
2) analitycznego opisu dzieła,
3) ewentualnie innych prac wynikających ze specyfiki kierunku studiów.
Szczegóły ustalane są wewnętrznymi aktami prawnymi wydziału
Dawniej § 45 obecnie § 46

4. Przedłużenie terminu obrony dyplomu na drugi termin może być również dokonane na prośbę studenta uzasadnioną innymi, poważnymi przyczynami.Dawniej § 49 obecnie § 50

1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata w terminie ustalonym przez dziekana. Do dyplomu załącza się suplement zawierający informację o odbytych podczas studiów zajęciach oraz wykaz zdanych egzaminów.
2. W trakcie egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen podaną w § 35 niniejszego regulaminu.
3. Podstawę obliczenia ostatecznej oceny stanowią oceny wszystkich elementów składających się na pracę dyplomową. Ostateczny wynik wpisywany jest do dyplomu licencjackiego i stanowi średnią ocen za: dyplomową pracę praktyczną, egzamin dyplomowy (obrona dyplomu) oraz średnią ocen uzyskaną za cały tok studiów.
5. W dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ASP w Warszawie wpisuje się ostateczny wynik zgodnie z zasadą
1) średnia ocen do 3,74 - dostateczny
2) średnia ocen od 3,75 do 4,49 - dobry
3) średnia ocen od 4,50 do 5,00 - bardzo dobry
4) średnia ocen powyżej 5,00 - celujący
6. Dla wyróżniających się dyplomowych prac licencjackich mają zastosowanie przepisy § 43 niniejszego regulaminu

Dawniej § 54 obecnie § 55

Komisja Statutowo Regulaminowa odrzuca propozycję włączenia studentów jako uczestników komisji dyplomowych. Obrony prac zawsze były iw dalszym ciągu są publiczne, więc wszyscy w tym studenci mają wstęp wolny. Mało tego obecność studentów i ich udział w dyskusji są mile widziane. Natomiast obecność studentów w niejawnej części obrony (dyskusji komisji) i przy wystawianiu ocen nie jest niczym uzasadniona.

Dawniej § 55 obecnie § 56

1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra. Do dyplomu załącza się suplement zawierający informację o odbytych podczas studiów zajęciach oraz wykaz zdanych egzaminów.
2. W trakcie egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen podaną w § 35 niniejszego regulaminu.
3. Podstawę obliczenia ostatecznej oceny stanowią oceny wszystkich elementów składających się na pracę dyplomową. Ostateczny wynik wpisywany jest do dyplomu magisterskiego i stanowi średnią ocen za: dyplomową pracę praktyczną, dyplomową pracę teoretyczną, egzamin dyplomowy (obrona dyplomu), aneks tam gdzie ma to zastosowanie oraz średnią ocen uzyskaną za cały tok studiów.
5. W dyplomie magisterskim ukończenia studiów ASP w Warszawie wpisuje się ostateczny wynik zgodnie z zasadą
1) średnia ocen do 3,74 - dostateczny
2) średnia ocen od 3,75 do 4,49 - dobry
3) średnia ocen od 4,50 do 5,00 - bardzo dobry
4) średnia ocen powyżej 5,00 - celujący
6. Dla wyróżniających się dyplomowych prac licencjackich mają zastosowanie przepisy § 43 niniejszego regulaminu


Dawniej § 56 obecnie § 57

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia roku akademickiego 2011/2012.