niedziela, 6 listopada 2011

Zarządzenie Rektora nr 40/2011


ZARZĄDZENIE nr 40/2011

Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie
z dnia 28 października 2011r.w sprawie Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  1. Działając na podstawie art. 186 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zmianami) w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie niniejszym zarządzeniem ustalam i wprowadzam Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

  1. Traci moc dotychczasowy Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie                     z dnia 05 listopada 2008 r.Rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie             prof. Ksawery Piwocki