czwartek, 29 października 2009

SPOTKANIE SAMORZĄDU


Spotkanie Samorządu Studentów w mocno ograniczonym składzie, pierwsze w tym roku, odbyło się. Program spotkania:
  • Przedyskutowaliśmy zmianę Ordynacji Wyborczej i Regulaminu Samorządu - chcemy zrezygnować z wyborów powszechnych i wprowadzić w ich miejsce zgłaszania się zainteresowanych pracą w Samorządzie, któzy będą musieli jedynie wypełnić ankietę i dołączyć do niej listę poparcia z podpisami studentów.
  • W sprawie Targowiska Sztuki - odbędzie się, o ile komitet organizacyjny Targowiska opracuje regulamin gwarantujący bezpieczeństwo i porządek, o który prosi profesor Baj. Pogłoski o śmierci Targowiska były mocno przesadzone.
  • Zastanawialiśmy się nad trudną sytuacją studentów Konserwacji, którzy chcą wyjeżdżać na Erasmusa, ale ograniczają to mocno władze ich wydziału.
Zaprezentowano nazbyt optymistyczny plan działań:

Spotkanie Samorządu Studentów, 29 października 2009
1. Wybory czy zmiana Regulaminu i Ordynacji?
2. Podział na 3 piony zadaniowe. Propozycje zadań. Deklaracje członków.
  •  Pion INFORMACYJNY
> administrowanie portalami grono.net, facebook.com i samorzad.asp.waw.pl
> redakcja informatora studenckiego
> troska o aktualność informacji o wydziałach na www uczelni
> projekt graficzny materiałów i strony www Samorządu
> kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych Samorządu oraz jego partnerów
  • Pion ADMINISTRACYJNY
> udział w Senacie ASP i Radach Wydziału ASP
> opiniowanie uchwał władz i Senatu uczelni oraz rad wydziałów
> współpraca z Forum Studentów Uczelni Artystycznych (FSUA ), Parlamentem Studentów
Rzeczpospolitej Polski (PSRP), rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (RGW) i Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
> wdrażanie na drodze uchwał Senatu standardów dotyczących kształcenia i traktowania studenta
proponowanych przez FSUA, PSRP, RGSW, MNiSW
> kontrola i modernizacja programu zajęć oraz bazy lokalowej i sprzętowej zajęć
> udział w procesie rekrutacji i troska o przejrzystość postępowania wobec kandydatów
> egzekwowanie przeprowadzenia i wyciągania konsekwencji z wyników ankiety ewaluacyjnej
> zabieganie o przestrzenie rekreacyjne na wydziałach i dom studencki
> troska o dobre traktowanie studentów przez pion administracyjny i usługowy uczelni
> troska o szybkie i sprawiedliwe przydzielanie stypendiów
  • Pion KULTURALNY
> gastronomia na wydziałach i podczas imprez
> sprzęt, sceny, obsługa techniczna i ochrona imprez
> teatry, koncerty, kluby (bilety i wejściówki)
> akcje charytatywne
> „impresariat” wystawowy (baza informacji o twórczości studentów ASP)
> Dni Otwarte
> Noc Muzeów
> Juwenalia Artystyczne i Porozumienie Uczelni Warszawskich (PUW)
> wystawy końcoworoczne – troska o odpowiednie warunki ekspozycji
> kontakty z animatorem kultury

3. Cele i zadania:
> zwiększenie autorytetu SS w oczach administracji ASP i studentów
> preliminarz kosztów działania SS na rok 2010 i kalendarz imprez:
> styczeń 2010 – informator dla kandydatów na studia
> 26-28 III 2010 – Dni Otwarte Warszawskich Uczelni Artystycznych
> maj 2010 – Juwenalia Artystyczne i Noc Muzeów
> przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe i dostęp do internetu na każdym wydziale (piwnica
Rektoratu jako przestrzeń na studenckie inicjatywy)
> regulacja Targowiska Sztuki
> relacje z Fundacją ASP i Fundacją Aukcja
> kompleksowa informacja o Samorządzie na samorzad.asp.waw.pl, mailingiem oraz na wydziałowych
tablicach ogłoszeń
> konta studenckie na serwerze uczelni – możliwość założenia internetowych galerii studenckich
> chatka w górach na plenery akademickie i wakacyjne
> działalność charytatywna
> działalność wydawnicza (informator) i publicystyczna (Aspiracje i czasopismo studenckie)
4. Wolne wnioski, propozycje, oceny, komentarze, krytyki i burzliwa dyskusja programowa.
5. Słowo o przewodniczeniu Samorządowi.
6. Spacer po Powązkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz